Stadgar

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

På kongressen 2011 beslutades om ändring av paragraferna

1,3,4 och 17(kursiv stil)

 

Inledande bestämmelser

1 § Riksteaterföreningen i Motala, är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf. Riksteaterföreningen är även medlem i Riksteatern regionalt. Riksteaterförening bör ha begreppet ”Riksteater” i sitt namn samt rekommenderas använda den gemensamma grafiska profilen. Riksteaterföreningen är en självständig juridisk person.

2 §

Riksteaterföreningens organ är:

1. Årsmöte

2. Styrelse

3. Valberedning

4. Revisorer

3 § Ändamål

Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en teater; en turnerande nationalscen för alla. Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, sexuell läggning, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. Riksteatern är också öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners. Riksteatern ska vara en förebild för folkrörelser och svensk scenkonst. Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna delaktighet i samhället och ska på så sätt vara en föregångare i att utöva, utveckla och skapa morgondagens demokrati.

4 § Demokrati

Riksteaterföreningen ska följa Riksteaterns demokratiparagraf: Riksteaterföreningarnas engagemang för helheten och den gemensamma identiteten utövas via Riksteaterns kongress och de beslut som fattas där. Kongressens beslut är bindande för hela Riksteatern. Mellan kongresserna är den nationella styrelsen organisationens högsta beslutande organ. Riksteaterförening har rätt att sända ombud med full rösträtt till Riksteaterns kongress på sätt som anges i Riksteaterns nationella stadgar. Riksteatern utgår från medlemmarna i den lokala föreningen. Därför är riksteaterförening skyldig att vara öppen för enskilda medlemmar, organisationer, andra föreningar, institutioner med flera. Föreningen ska präglas av ett demokratiskt arbetssätt som ger möjlighet till inflytande för varje medlem. Medlemmarnas inflytande över föreningen kommer ytterst till uttryck via årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, där varje medlem har en röst. Avgiften för de enskilda medlemmarna fastställs av Riksteaterns kongress.

5 §

Rätt till medlemskap äger enskilda personer, publikförening/teaterklubb, förening, sammanslutning, institution, skola, företag med flera samt kommunen.

6 §

Enskilda medlemmar erlägger en medlemsavgift, vars storlek fastställs av Riksteaterns kongress. Övriga medlemmar erlägger en medlemsavgift, vars storlek fastställs av ordinarie årsmöte.

7 §

Medlem, som uppträder så att den skadar gemensamma intressen kan uteslutas av styrelsen. Den som uteslutits äger rätt att hänskjuta frågan till årsmötet.

Årsmötet

8 §

Årsmötet är riksteaterföreningens högsta beslutande organ.

9 §

Årsmötet består av de enskilda medlemmarna, ett röstberättigat ombud för varje medlemsorganisation, institution, skola, företag osv., kommunen samt styrelsens ledamöter. Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som de röstberättigade medlemmarna och ombuden, utom i fråga om ansvarsfrihet där de endast har yttrande- och förslagsrätt.

10 §

Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som fastställs av styrelsen, dock senast före mars månads utgång.Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen finner det påkallat eller om minst 1/5 av medlemmarna begär det. Kallelse till sådant årsmöte ska utgå senast två veckor efter det att styrelsen beslutat därom eller erhållit begäran därom. Extra årsmöte ska hållas senast en månad efter det att styrelsen erhållit begäran därom.

11 §

Kallelse till årsmöte ska av styrelsen utsändas till medlemmarna senast en månad före årsmötet.Kallelse till extra årsmöte ska utsändas senast två veckor före årsmötet.

12 §

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden avhandlas:

a) årsmötets behöriga utlysande

b) fastställande av röstlängd

c) val av mötesfunktionärer

d) styrelsens verksamhetsberättelse

e) revisionsberättelse

f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

g) fastställande av medlemsavgift i enlighet med 6 §

h) verksamhetsplan

i) val av ordförande (vartannat år)

j) val av kassör (vartannat år)

k) val av övriga styrelseledamöter och ev. ersättare

l) val av två revisorer med två ersättare

m) val av valberedning

n) ev. förslag från styrelsen och medlemmarna

13 §

Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av tjänstgörande årsmötesordföranden, om denna är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten om så begärs. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

14 §

Dagordning och övriga handlingar till årsmötet ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

15 §

Motion till årsmötet kan väckas av medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

16 §

Styrelsen m.m.

Styrelsen leder riksteaterföreningens verksamhet. Styrelsen utser firmatecknare.

17 §

Årsmötet väljer bland Riksteaterföreningens medlemmar ordförande, kassör och minst tre styrelseledamöter samt ersättare. Mandat­perioden är två år för ordföranden och övriga styrelseleda­möter. Ledamöterna väljs växelvis med halva antalet varje år, varvid ord­för­anden och kassören väljs vid olika tillfällen. Styrelsen utser inom sig sekreterare.

18 § Valberedning

För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta, ska ordinarie årsmöte utse en valberedning bestående av minst tre ledamöter. En av valberedningens ledamöter ska av årsmötet utses till ordförande.

Räkenskaper och revisorer

19 §

För granskning av riksteaterföreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer med två ersättare för dessa för tiden intill nästkommande årsmöte. Kommun, som lämnar anslag till riksteaterföreningens verksamhet, får om den så önskar, utse en revisor med ersättare för denna.Riksteaterföreningens räkenskaper avslutas per den 31 december och ska, tillsammans med styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna senast den 1 mars.

Ändring av stadgarna

20 §

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av årsmötet. Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det biträtts av minst 2/3 av de röstande. Ändring av § 3 och § 4 kan endast göras av Riksteaterns kongress.

Upplösning

21 §

För upplösning av riksteaterföreningen fordras beslut av två årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Föreningens eventuella tillgångar ska förvaltas av Riksteatern regionalt till dess att ny riksteaterförening bildas i kommunen.

facebook logo 50 

 

start riksteaternsverige 

logga rt intranat

start riksteaternostergotla 

start scenkonstportalen

Sök evenemang på teatrar i hela Sverige
scenguide

scenrum

lankbild till rt2

Vi samarbetar med

 

 motala ostergotlands sjosta

abf

logo ny fh


LillaHemLogo Transp

maxiica

 motala24 platen

willys 

 skobes

Motala Teaterförening © 2018